Uložit do nákupního seznamu
Vytvoření nového nákupního seznamu

Zásady ochrany osobních údajů

1. Správce údajů a definice

 1. Správcem osobních údajů zákazníků/Uživatelů internetového obchodu, též nazývaným Prodejcem, je: Bizprojekt Sp. z o.o., telefon: , DIČ: 6852337006, IČO: 382232326.
 2. Se správcem údajů lze kontaktovat:
  1. na korespondenční adrese: Warzyce 538A, 38-200 Jasło;
  2. na elektronické adrese: zakaznickyservis@leddo.cz.
 3. Uživatel - fyzická osoba, která vstupuje na stránky/internetový obchod nebo využívá služeb popsaných v tomto Ochranném a cookies zpracování.
 4. Zákazník - fyzická osoba mající plnou právní způsobilost, fyzická osoba jako spotřebitel, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, které zákon přiznává právní subjektivitu, a která uzavírá se Správcem dálkovou kupní smlouvu.
 5. Internetový obchod - internetová služba provozovaná Prodejcem, dostupná na internetových adresách (stránkách): https://leddo.cz, skrze niž může Zákazník/Uživatel získat informace o zboží a jeho dostupnosti a zakoupit zboží nebo zadat objednávku na poskytnutí služby.
 6. Newsletter - informace, včetně obchodních informací ve smyslu zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou (Sb. z 2020, č. 344) poskytované Zákazníkovi/Uživateli Správcem prostřednictvím elektronické cesty; jeho přijetí je dobrovolné a vyžaduje souhlas Zákazníka/Uživatele.
 7. Účet - soubor údajů uložených v internetovém obchodě a v informačním systému Správce týkajících se konkrétního Zákazníka/Uživatele a jeho objednávek a uzavřených smluv, pomocí kterého může Zákazník/Uživatel zadávat objednávky a uzavírat smlouvy.
 8. GDPR - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

2. Cíle, právní základy a doba zpracování údajů

 1. Za účelem plnění dálkové kupní smlouvy správce zpracovává:
  1. informace o zařízení Uživatele za účelem zajistění správného fungování služeb: IP adresa počítače, informace obsažené v souborech cookies nebo jiných podobných technologiích, údaje o relaci, údaje o internetovém prohlížeči, údaje o zařízení, údaje o činnosti na stránce, včetně jednotlivých podstránek;
  2. informace o geolokalizaci, pokud Uživatel udělí souhlas poskytovateli služeb k geolokalizaci. Informace o geolokalizaci jsou využívány k poskytování více přizpůsobených nabídek produktů a služeb;
  3. osobní údaje Uživatelů: jméno, příjmení, sídlo, korespondenční adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, DIČ, číslo bankovního účtu nebo jiné osobní údaje, jejichž poskytnutí je nezbytné pro realizaci nákupu, a jejichž uvedení v nákupním procesu vyžaduje Správce.
 2. Tyto informace neobsahují údaje o identitě Uživatelů, ale v kombinaci s jinými informacemi mohou tvořit osobní údaje, a proto je správce plně chrání v souladu s GDPR.
 3. Tyto údaje jsou zpracovávány pro dobu nezbytně nutnou k plnění smlouvy, a to po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho ukončení na dobu 15 let.
 4. Osobní údaje Uživatelů, kteří nesouhlasí s podmínkami Ochrany osobních údajů a cookies nejsou vyžadovány k plnění kupní smlouvy, nebudou zpracovávány a budou okamžitě smazány.
 5. Pro účely marketingu, tj. zasílání obchodních sdělení a newsletteru správce zpracovává:
  1. osobní údaje Uživatelů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo;
  2. prostřednictvím newsletteru také informace o zboží, novinkách, slevách a akcích, včetně obchodních sdělení.
 6. Pro zasílání obchodních sdělení a newsletteru je vyžadován souhlas, který Uživatel poskytuje vyplněním souhlasného políčka při registraci nebo zadání objednávky.
 7. Pro účely marketingu jsou osobní údaje zpracovávány po dobu 5 let ode dne poskytnutí souhlasu nebo do doby jeho odvolání.

3. Práva Uživatele/Zákazníka

 1. Na stránkách internetového obchodu může Správce údajů zveřejňovat marketingové informace o svých produktech nebo službách. Zobrazení těchto obsahů provádí Správce údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, tj. v souladu s oprávněným zájmem Správce údajů spočívajícím v publikaci obsahu souvisejícího se poskytovanými službami a obsahu propagačních akcí, na kterých je Správce údajů angažován. Toto jednání současně nezasahuje do práv a svobod Zákazníků/Uživatelů, kteří očekávají nebo dokonce požadují obdobný obsah a je to jejich přímým účelem návštěvy stránek/internetového obchodu.

4. Příjemci údajů uživatelů

 1. Správce údajů zveřejňuje osobní údaje uživatelů pouze subjektům zpracovávajícím údaje na základě uzavřených smluv o zpracování osobních údajů za účelem poskytování služeb Správce údajů, např. hosting, správa stránek, IT služby, marketingová a PR obsluha.

5. Předávání osobních údajů do třetích zemí

 1. Osobní údaje nebudou zpracovávány ve třetích zemích.

6. Práva subjektů údajů

 1. Každá osoba, jejíž se údaje týkají, má právo:
  1. na informace (čl. 15 GDPR) - získat od Správce údajů potvrzení, zda se zpracovávají její osobní údaje. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, má právo na přístup k nim a získání následujících informací: o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou poskytnuty údaje, o době uchovávání údajů nebo o kritériích stanovených pro jejich stanovení, o právu požadovat opravu, smazání nebo omezení zpracování osobních údajů, které jí náleží, a o právu vznést námitku proti takovému zpracování;
  2. na obdržení kopie údajů (čl. 15 odst. 3 GDPR) - obdržet kopii údajů podléhajících zpracování, přičemž první kopie je bezplatná a za další kopie může Správce údajů účtovat rozumný poplatek odpovídající nákladům na administrativní náklady;
  3. na opravu (čl. 16 GDPR) - požadovat opravu svých osobních údajů, které jsou nesprávné, nebo doplnění neúplných údajů;
  4. na vymazání údajů (čl. 17 GDPR) - požadovat vymazání svých osobních údajů, pokud Správce údajů již nemá právní důvod k jejich zpracování nebo údaje nejsou již nezbytné pro účely zpracování;
  5. na omezení zpracování (čl. 18 GDPR) - požadovat omezení zpracování osobních údajů, pokud:
   1. osoba, jejíž se údaje týkají, zpochybňuje správnost osobních údajů - na dobu umožňující Správci údajů ověřit správnost těchto údajů,
   2. zpracování je nezákonné a osoba, jejíž se údaje týkají, namítá proti jejich vymazání, požadujíc současně omezení jejich využívání,
   3. Správce údajů již nepotřebuje tyto údaje, ale jsou nezbytné pro osobu, jejíž se údaje týkají, pro stanovení, uplatnění nebo obhajobu právních nároků,
   4. osoba, jejíž se údaje týkají, vznáší námitku proti zpracování - až do doby ověření, zda mají oprávněné důvody Správce údajů převažující nad zájmy osoby, jejíž se údaje týkají.
  6. na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR) - obdržet osobní údaje týkající se ní ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, které poskytla Správci údajů, a požadovat předání těchto údajů jinému Správci, pokud jsou údaje zpracovávány na základě souhlasu osoby, jejíž se údaje týkají, nebo na základě smlouvy s ní uzavřené, a pokud jsou údaje zpracovávány automatizovaně;
  7. na vznášení námitky (čl. 21 GDPR) - podat námitku proti zpracování jejích osobních údajů pro oprávněné účely správce, z důvodů souvisejících s její konkrétní situací, včetně profilování. V takovém případě Správce údajů posoudí, zda existují opodstatněné právní důvody pro zpracování převažující nad zájmy, právy a svobodami osoby, jejíž se údaje týkají, nebo důvody pro uplatňování, uplatňování nebo obhajobu právních nároků. Pokud je ve shodě s hodnocením zjištěno, že zájmy osoby, jejíž se údaje týkají, převažují nad oprávněnými zájmy Správce údajů, bude Správce údajů povinen přestat zpracovávat údaje pro tyto účely;
  8. na odvolání souhlasu v libovolný okamžik a bez udání důvodu, ale zpracování osobních údajů provedené před odvoláním souhlasu zůstane v souladu se zákonem. Odvolání souhlasu způsobí ukončení zpracování osobních údajů Správcem údajů v účelu, ve kterém byl tento souhlas udělen.
 2. Aby osoba, jejíž se údaje týkají, mohla využít výše uvedená práva, měla by se kontaktovat s Správcem údajů pomocí uvedených kontaktních údajů a informovat ho o tom, kterého práva a v jakém rozsahu chce využít.

7. Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

 1. Osoba, jejíž se údaje týkají, má právo podat stížnost u dozorčího úřadu, kterým v Polsku je Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem ve Varšavě, ul. Stawki 2, s nímž lze kontaktovat následujícím způsobem:
 2. písemně: ul. Stawki 2, 00-193 Varšava;
 3. elektronickou doručovací schránkou dostupnou na stránce: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 4. Infolinka: 606-950-000.

8. Inspektor ochrany osobních údajů

 1. V každém případě osoba, jejíž se údaje týkají, může též přímo kontaktovat inspektora ochrany údajů správce pomocí e-mailu nebo písemně na adresu správce údajů uvedenou v oddílu 1 bodě 2 této Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookies.

9. Změny Zásad ochrany osobních údajů

 1. Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookies mohou být doplňovány nebo aktualizovány dle aktuálních potřeb správce za účelem poskytování aktuálních a spolehlivých informací klientům/uživatelům.

10. Cookies

 1. Internetový obchod realizuje získávání informací o klientech, uživatelích a jejich chování následujícím způsobem:
  1. dobrovolným zadáním informací do formulářů z důvodů vyplývajících z konkrétního formuláře;
  2. ukládáním souborů cookies (tzv. „cookies“) do koncových zařízení;
  3. shromažďováním logů webového serveru provozovatele hostingu internetového obchodu (nutné pro správnou funkci služby).
 2. Soubory cookies představují informace o počítači, zejména textové soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení klienta/uživatele a jsou určeny k používání internetové stránky internetového obchodu. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, odkud pocházejí, dobu uložení na koncovém zařízení a unikátní číslo.
 3. Internetový obchod využívá soubory cookies pouze po předchozím souhlasu klienta/uživatele internetového obchodu. Souhlas s používáním všech souborů cookies internetovým obchodem lze udělit kliknutím na tlačítko „Close“ při zobrazování zprávy o používání souborů cookies internetovým obchodem nebo zavřením této zprávy.
 4. Pokud klient/uživatel internetového obchodu nesouhlasí s používáním souborů cookies internetovým obchodem, může využít možnosti „Nesouhlasím“, která je také dostupná v zprávě o používání souborů cookies internetovým obchodem, nebo provést změny v nastavení internetového prohlížeče, který v současné době používá (což však může způsobit nesprávnou funkci stránky internetového obchodu).
 5. Pro správu nastavení cookies je třeba vybrat z seznamu internetový prohlížeč/systém a postupovat podle instrukcí: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone.
 6. Právním základem zpracování osobních údajů získaných ze souborů cookies jsou oprávněné zájmy správce údajů spočívající ve zajištění vysoké kvality služeb a bezpečnosti služeb.
 7. V rámci internetového obchodu jsou používány dvě základní typy souborů cookies: „sezónní“ (session cookies) a „trvalé“ (persistent cookies). Soubory cookies „sezónní“ jsou dočasnými soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení uživatele do doby odhlášení, opuštění internetového obchodu nebo vypnutí softwaru (internetového prohlížeče). „Trvalé“ soubory cookies jsou uloženy v koncovém zařízení klienta/uživatele po dobu stanovenou parametry souborů cookies nebo do doby jejich odstranění klientem/uživatelem.

Funkční cookies (nutné)

leddo.cz

monit_token: 365 Dny, cookie

shop_monit_token: 30 minut, cookie

client: 1 Dny, cookie

affiliate: 90 Dny, cookie

ordersDocuments: cookie

__idsui: 1095 Dny, cookie
Súbor potrebný pre tzv. ľahkú funkciu prihlásenia na webovej stránke.

__idsual: 1095 Dny, cookie

__IAI_SRC: 90 Dny, cookie

login: cookie

CPA: 28 Dny, cookie

__IAIRSABTVARIANT__: 30 Dny, cookie

basket_id: 365 Dny, cookie

page_counter: 1 Dny, cookie

LANGID: 180 Dny, cookie

REGID: 180 Dny, cookie
Stores information about the site user's region.

CURRID: 180 Dny, cookie
Stores information about the currency of the site selected by the user.

__IAIABT__: 30 Dny, cookie
It stores the A/B test identifier, for the purpose of testing and improving shop functionality.

__IAIABTSHOP__: 30 Dny, cookie
It stores the identifier of the shop participating in the A/B test.

__IAIABTVARIANT__: 30 Dny, cookie
Stores the identifier of the variant drawn as part of the ongoing A/B test.

toplayerwidgetcounter[]: cookie
Stores the number of times a pop up message has been displayed.

samedayZipcode: 90 Dny, cookie
Stores information about the site user's postcode, which is required to offer courier delivery on the SameDay service.

applePayAvailability: 30 Dny, cookie
Stores information about whether an ApplePay payment method is available for the user.

paypalMerchant: 1 Dny, cookie
PayPal account ID.

toplayerNextShowTime_: cookie
Stores information about the time at which the next pop up message is to be displayed. 

rabateCode_clicked: 1 Dny, cookie
Stores information about the closure of the active discount bar.

freeeshipping_clicked: 1 Dny, cookie
Stores information about the closing of the free delivery bar.

redirection: cookie
Stores information on the closure of the pop-up message indicating the suggested language for the shop.

filterHidden: 365 Dny, cookie
When the option to collapse the filter for goods is clicked, it saves which filter is to be collapsed when the goods list is refreshed.

toplayerwidgetcounterclosedX_: cookie
It stores information about closing the pop-up message.

cpa_currency: 60 minut, cookie
Includes currency information for CPA / CPS programmes in which the site participates.

basket_products_count: cookie
Stores information on the number of products in the basket.

wishes_products_count: cookie
Stores information on the number of products in the favorites list.

remembered_mfa: 365 Dny, cookie
Stores remembered user information for multi-factor authentication (MFA)

IAI S.A.

iai_accounts_toplayer: 30 Dny, cookie
Ensures the correct display of the pop up message informing about the IdoAccounts login service (https://www.idosell.com/en/idoaccounts-is-a-system-that-facilitates-the-process-of-logging-in-to-many-stores-with-one-account-and-placing-orders-in-online-stores/).

IdoSell

platform_id: cookie
Stores information about whether the page is displayed in the mobile app.

paypalAvailability_: 1 Dny, cookie
Stores information on whether a PayPal payment method is available for the user.

ck_cook: 3 Dny, cookie
Stores information about whether the user of the website has consented to cookies.

IdoAccounts

accounts_terms: 365 Dny, cookie
Stores information on whether the user has accepted consent to use the IdoAccounts service.

express_checkout_login: 365 Dny, cookie
CookieNameExpressCheckoutLogin

Google

NID: 180 Dny, cookie
These cookies (NID, ENID) are used to remember your preferences and other information, such as your preferred language, how many results you prefer to have shown on a search results page (for example, 10 or 20), and whether you want to have Google’s SafeSearch filter turned on. This cookie is also required to offer the Google Pay payment service.

Google reCAPTCHA

_GRECAPTCHA: 1095 Dny, cookie
This cookie is set by Google reCAPTCHA, which protects our site against spam enquiries on contact forms.

PayPal

ts: cookie
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

ts_c: 1095 Dny, cookie
This cookie is generally provided by PayPal and is used to prevent fraud.

x-pp-s: cookie
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

enforce_policy: 365 Dny, cookie
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

tsrce: 3 Dny, cookie
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

l7_az: 60 minut, cookie
This cookie is necessary for the PayPal login-function on the website.

LANG: 1 Dny, cookie
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

nsid: cookie
Used in the context of transactions on the Website. The cookie is required for secure transactions.


Analytické cookies

IAI S.A.

__IAI_AC2: 45 Dny, cookie
Activity Tracking identifier to collect the history of pre-order sources as well as the source through which the order was placed according to the last click attribution model.

Google Ads

*-*: 14 Dny, cookie
It stores information about whether a 'Google Consumer Reviews' popup has already been displayed, asking for consent to send a survey about the order.

Google Analytics

_ga_: 730 Dny, cookie
Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website, as well as dates for the first and most recent visit.

_ga: 730 Dny, cookie
Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

_gid: 1 Dny, cookie
Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

_gat: 1 Dny, cookie
Used to throttle request rate. Analytics anonymizes the IP address.

_dc_gtm_UA-#: 730 Dny, cookie
Used by Google Tag Manager to control the loading of a Google Analytics script tag. Analytics anonymizes the IP address.

FPLC: 1200 minut, cookie
Non-HttpOnly cookie version named FPLC with a value hashed from the FPID value.

_gat[_]: 1 minut, cookie
Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.

_gat_gtag: 1 minut, cookie
Used to analyze visitor browsing habits, flow, source and other information.

__utma: 730 Dny, cookie
Used to distinguish users and sessions. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utma cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

__utmb: 30 minut, cookie
Used to determine new sessions / visits. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utmb cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

__utmc: cookie
Not used in ga.js. Set for interoperability with urchin.js. Historically, this cookie operated in conjunction with the __utmb cookie to determine whether the user was in a new session/visit.

__utmt: 10 minut, cookie
Used to throttle request rate.

__utmz: 180 Dny, cookie
Stores the traffic source or campaign that explains how the user reached your site. The cookie is created when the javascript library executes and is updated every time data is sent to Google Analytics.

__utmv: 730 Dny, cookie
Used to store visitor-level custom variable data. This cookie is created when a developer uses the _setCustomVar method with a visitor level custom variable. This cookie was also used for the deprecated _setVar method. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

AMP_TOKEN: 365 Dny, cookie
Contains a token that can be used to retrieve a Client ID from AMP Client ID service. Other possible values indicate opt-out, inflight request or an error retrieving a Client ID from AMP Client ID service.

FPID: 730 Dny, cookie
This cookie is named FPID (First Party Identifier) by default. The value stored in FPID will be used for setting the Client ID in the request to Google’s servers.

_gaexp: 90 Dny, cookie
Used to determine a user's inclusion in an experiment and the expiry of experiments a user has been included in.

_opt_awcid: 1 Dny, cookie
Used for campaigns mapped to Google Ads Customer IDs.

_opt_awmid: 1 Dny, cookie
Used for campaigns mapped to Google Ads Campaign IDs.

_opt_awgid: 1 Dny, cookie
Used for campaigns mapped to Google Ads Ad Group IDs

_opt_awkid: 1 Dny, cookie
Used for campaigns mapped to Google Ads Criterion IDs

_opt_utmc: 1 Dny, cookie
Stores the last utm_campaign query parameter.

_opt_expid: 0.2 minut, cookie
This cookie is created when running a redirect experiment. It stores the experiment ID, the variant ID and the referrer to the page that's being redirected.

Google Analytics pixel: 999 Dny, tracking pixel
Pixel measures visits, clicks, and other digital behaviour. This allows to adapt your marketing strategy.

__utmli: 60 Dny, cookie
The cookie is part of the Enhanced Link Attribution feature that (tries to) distinguish clicks on links to the same destination in the in-page analyses. Contains the id (if any) of the clicked link (or its parent) to be read on the next page, so in-page analyses can tell where on the page the clicked link was located.

Google Maps

SID: 3650 Dny, cookie
Contain digitally signed and encrypted records of a user’s Google Account ID and most recent sign-in time. The combination of these cookies (SID, HSID) allows Google to block many types of attack, such as attempts to steal the content of forms submitted in Google services.


Reklamní soubory cookie

Meta (Facebook)

fbsr_: cookie
Contains the signed request for the Facebook App user.

fbss_: 365 Dny, cookie
Shared session Facebook.

fbs_: 30 minut, cookie
Facebook session.

Meta Pixel: 999 Dny, tracking pixel
The Meta Pixel is a piece of code that allows you to measure the effectiveness of your advertising by understanding the actions taken by users of the site and allows you to make sure that your shop ads are shown to the right people.

_fbp: 90 Dny, cookie
Cookie used for user profiling and to match advertising to user profile as accurately as possible.

fr: 90 Dny, cookie
Cookie used for user profiling and to match advertising to user profile as accurately as possible.

_fbc: 730 Dny, cookie
Store last visit.

tr: cookie
Cookie used for user profiling and to match advertising to user profile as accurately as possible.

sb: 402 Dny, cookie
This cookie helps identify and apply additional security measures in case someone tries to access your Facebook account without authorization, for example by entering random passwords. It is also used to record information that will allow Facebook to recover a user's account if they forget their password, or to provide additional authentication if it suspects someone has hacked into their account. This includes, for example, \"sb\" and \"dbln\" cookies, which can securely identify a user's browser.

usida: cookie
Collects a combination of the user’s browser and unique identifier, used to tailor advertising to users.

wd: 9 Dny, cookie
This cookie helps direct traffic between servers and analyze how fast Meta Products load on different users. Thanks to cookies, Meta can also record the aspect ratio and dimensions of a user's screen and windows, and know whether the user has high contrast mode enabled, so it can present its sites and applications correctly. It can, for example, use \"dpr\" and \"wd\" cookies, among others, to provide the user with optimal device screen parameters.

locale: 9 Dny, cookie
This cookie contains the display locale of the last logged in user on this browser.

datr: 7 Dny, cookie
The purpose of the datr cookie is to identify the web browser being used to connect to Facebook independent of the logged in user. This cookie plays a key role in Facebook's security and site integrity features.

leddo.cz

RSSID: 180 Dny, cookie
IdoSell RS user ID, used for the purpose of displaying tailored product recommendations on the website.

__IAIRSUSER__: 60 minut, cookie
IdoSell RS user ID, used for the purpose of displaying tailored product recommendations on the website.

Google Ads

_gcl_au : 90 Dny, cookie
Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services.

FPAU: 90 Dny, cookie
A cookie that collects information about users and their activity on the site through embedded elements for analytical and reporting purposes.

FPGCLAW: 90 Dny, cookie
Contains campaign related information on the user.

FPGCLGB: 90 Dny, cookie
Contains campaign related information on the user.

_gcl_gb: 90 Dny, cookie
Contains campaign related information on the user.

_gac_gb_<>: 90 Dny, cookie
Contains campaign related information on the user.

_gcl_aw: 90 Dny, cookie
Contains campaign related information on the user.

IDE: 730 Dny, cookie
This cookie are used to show Google ads on non-Google sites.

1P_JAR: 30 Dny, cookie
This cookie file is used to collect website statistics and track conversion rates. Sets a unique ID to remember your preferences and other information such as website statistics and track conversion rates.

test_cookie: 1 Dny, cookie
It is used for testing whether the permissions to set cookies in the user's browser are enabled

AEC: 138 Dny, cookie
These cookies prevent malicious sites from acting on behalf of a user without that user’s knowledge.

APISID: 193 Dny, cookie
This cookie file is stored on your computer to remain connected to your Google account, while visiting their services again. While you remain with this active session and use add-ons on other websites, such as ours, Google will use these cookies to improve your user experience.

CONSENT: 559 Dny, cookie
This cookie file is stored on your computer to remain connected to your Google account, while visiting their services again. While you remain with this active session and use add-ons on other websites, such as ours, Google will use these cookies to improve your user experience.

DSID: 10 Dny, cookie
‘DSID’ cookie is used to identify a signed-in user on non-Google sites and to remember whether the user has agreed to ad personalization.

OTZ: 23 Dny, cookie
This cookie is used to remember your preferences and other information, such as your preferred language, the number of results displayed on a search results page (for example, 10 or 20), and whether you want to have Google SafeSearch turned on.

SAPISID: 28 Dny, cookie
This cookie file is stored on your computer to remain connected to your Google account, while visiting their services again. While you remain with this active session and use add-ons on other websites, such as ours, Google will use these cookies to improve your user experience.

SEARCH_SAMESITE: 176 Dny, cookie
Allow servers to mitigate the risk of CSRF and information leakage attacks by asserting that a particular cookie should only be sent with requests initiated from the same registrable domain.

SIDCC: 393 Dny, cookie
Download certain tools from Google and save certain preferences, for example the number of search results per sheet or activation of the SafeSearch filter. Adjust the ads appearing in google search.

SSID: 393 Dny, cookie
This cookie file is stored on your computer to remain connected to your Google account, while visiting their services again. While you remain with this active session and use add-ons on other websites, such as ours, Google will use these cookies to improve your user experience.

__Secure-*: 730 Dny, cookie
These cookies are used to deliver ads more relevant to you and your interests.

Google Analytics

__gads: 395 Dny, cookie
To provide ad delivery or retargeting.


 1. Soubory cookies jsou využívány za následujícími účely:
  1. vytváření statistik, které pomáhají porozumět, jak klienti/uživatelé internetového obchodu využívají webové stránky, což umožňuje vylepšovat jejich strukturu a obsah;
  2. udržování relace klienta/uživatele (po přihlášení), díky kterému klient/uživatel nemusí na každé podstránce internetového obchodu znovu zadávat přihlašovací údaje;
  3. určení profilu klienta/uživatele pro zobrazení mu produktových doporučení a přizpůsobených materiálů v reklamních sítích, zejména v síti Google.
 2. Software pro prohlížení webových stránek (internetový prohlížeč) obvykle implicitně povoluje ukládání souborů cookies do koncového zařízení klienta/uživatele. Klienti/uživatelé mohou v tomto ohledu provést změny. Internetový prohlížeč umožňuje odstranění souborů cookies. Je také možné automaticky blokovat soubory cookies.
 3. Omezení používání souborů cookies může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách internetového obchodu.
 4. Soubory cookies umístěné v koncovém zařízení klienta/uživatele a používané mohou být také spolupracujícími reklamními partnery internetového obchodu nebo partnery internetového obchodu.
 5. Soubory cookie mohou být použity sítí Google k zobrazení reklam odpovídajících způsobu, jak klient/uživatel využívá internetový obchod. K tomu mohou uchovávat informace o navigačním průchodu uživatele nebo o době strávené na konkrétní stránce: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
 6. Doporučujeme klientovi/uživateli přečíst si zásady ochrany osobních údajů těchto společností, aby se seznámil s pravidly používání souborů cookies používaných ve statistikách: Zásady ochrany osobních údajů Google Analytics.
 7. Pokud jde o informace o preferencích klienta/uživatele shromažďované sítí Google, klient/uživatel může prohlížet a upravovat informace získané z souborů cookies pomocí nástroje: https://www.google.com/ads/preferences/.
 8. Na webových stránkách internetového obchodu jsou umístěny zásuvky, které mohou přenášet údaje klientů/uživatelů do správců, jako jsou například: Google Maps, Google Analytics, Meta (Facebook), PayPal, Google reCAPTCHA, IdoAccounts, IdoSell, IAI S.A., Google.
 9. Za účelem správného provedení smlouvy o dálkové kupní smlouvě správce údajů může zpřístupnit údaje klientů/uživatelů kurýrním společnostem. Aktuální dostupné způsoby doručení v internetovém obchodě naleznete na adrese: https://leddo.cz/cs/delivery.html.
 10. Za účelem správného provedení smlouvy o dálkové kupní smlouvě správce může zpřístupnit údaje klientů/uživatelů systémům internetových plateb. Aktuální dostupné způsoby platby formou předplat v internetovém obchodě naleznete na adrese: https://leddo.cz/cs/payments.html.

11. Newsletter

 1. Klient může udělit souhlas se zasíláním obchodních informací elektronickou formou tím, že zaškrtnete příslušné pole ve registračním formuláři nebo později v příslušné záložce. V případě udělení takového souhlasu bude klient/uživatel obdrží na svou e-mailovou adresu informace (Newsletter) internetového obchodu a také další obchodní informace zasílané prodejcem.
 2. Klient může kdykoliv odmítnout přijímat Newsletter sám, odškrtnutím příslušného pole na svém účtu nebo přejdete na formulář https://leddo.cz/cs/newsletter.html, kliknutím na příslušný odkaz uvedený v obsahu každého Newsletteru nebo prostřednictvím zákaznického servisu.

12. Účet

 1. Klient/uživatel nemůže umisťovat v internetovém obchodě ani poskytovat prodejci obsah zakázanej povahy, včetně recenzí a dalších dat.
 2. Klient/uživatel získá přístup k účtu po provedení registrace.
 3. Při registraci klient/uživatel uvádí typ účtu nebo pohlaví, jméno, příjmení, název společnosti, DIČ, údaje pro vystavení nákupního dokladu, údaje pro doručení, e-mailovou adresu a vybírá si heslo. Klient/uživatel potvrzuje, že údaje, které uvedl/a ve formuláři pro registraci, jsou pravdivé. Registrace vyžaduje důkladné přečtení si Obchodních podmínek a označení ve formuláři pro registraci, že klient/uživatel si Obchodní podmínky přečetl/a a plně akceptuje všechny její ustanovení.
 4. V okamžiku poskytnutí klientovi/uživateli přístupu k účtu je uzavřena mezi prodávajícím a klientem smlouva na neurčito o poskytování služeb prostřednictvím účtu. Spotřebitel může od této smlouvy odstoupit podle podmínek stanovených v Obchodních podmínkách.
 5. Registrace účtu na jedné ze stránek internetového obchodu znamená současně registraci umožňující přístup ke zbývajícím stránkám, pod kterými je internetový obchod dostupný.
 6. Klient/uživatel může kdykoliv vypovědět smlouvu o poskytování služeb prostřednictvím elektronické cesty s okamžitým účinkem, informováním o tom prodávajícího prostřednictvím e-mailu nebo písemně na adresu správce údajů uvedenou v oddílu 1 bodě 2 této Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookies.
 7. Prodávající má právo vypovědět smlouvu o poskytování služeb týkající se účtu v případě ukončení poskytování nebo přenesení služby internetového obchodu na třetí osobu, porušení práva nebo ustanovení Obchodních podmínek klientem/uživatelem a také v případě neaktivity klienta/uživatele po dobu 6 měsíců. Zrušení smlouvy probíhá s dodržením sedmidenní lhůty vypovězení. Prodávající si může vyhradit, že opětovná registrace účtu bude vyžadovat souhlas prodávajícího.
IdoSell Trusted Reviews
4.78 / 5.00 9 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2024-07-17
Velká spokojenost
2024-07-16
Vše v pořádku, rychlé doručení a naprostá spokojenost se zbožím
pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel